سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

شیوه درست و اصولی تهیه و تولید قارچ کشت آگار

شیوه درست و اصولی تهیه و تولید قارچ کشت آگار   

شیوه درست و اصولی تهیه و تولید قارچ کشت آگار

 

 

روشهای تهیه و تولید کشت آگار

به طور کلی منابع اصلی محیط کشت عبارتند از:

1-   محیط اطراف

2-   ظروف کشت

3-   ابزار کشت

4-   پرورش دهنده و لباس مورد استفاده

5-   هاگ یا میسلیوم قارچ خوراکی

قارچها و تمامی موجودات زنده نسبت به مواد غذایی رقابت خاصی نشان می دهند هدف از ایجاد یک محیط استریل حذف و کاهش این گونه رقابت است و شرایط مناسب برای تکثیر قارچ خوراکی می باشد . اولین مرحله قبل از تهیه کشت احداث اطاقک یا آزمایشگاه است.

 

 

موی بیماری است که در دوران مختلف آسیب می رساند هم به پین آسیب می رساند و قارچ اگر به پین آسیب برساند دیگر قارچی وجود نخواهد داشت ولی اگر به پین آسیب برساند کلاهک به سمت پایین می آید بافتش کلفت و ضخیم می شود که بافتش چوبی مانند می شود.

علت: ضدعفونی کامل نبوده و رطوبت هم خوب نبوده و میکروب های زنده فعالیت داشته و راه مقابله استفاده از فرمالین 20%  است.